Θερμομόνωση κελύφους

Πάντοτε σε εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων εκτελούμε εργασίες θερμομόνωση  κελύφους, επιλέγοντας από ένα εύρος τεχνικών λύσεων θερμομόνωσης όπως:

Το σύνολο των υπηρεσιών μας προσδίδει στο κτίριο υψηλή θερμομονωτική απόδοση με μηδενικές θερμογέφυρες.

Ανεξάρτητα την επιλογή του συστήματος στη θερμομόνωση κελύφους, η διαχρονική ποιότητα (ISO 9001) του έργου , εξασφαλίζεται:

  • τόσο από τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  (σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνής τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα), ο οποίος διεξάγεται από τους ειδικευμένους ενεργειακούς μηχανικούς μας
  • τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (μετρητικά μηχανήματα και μηχανήματα  εφαρμογών), που χρησιμοποιούμε
  • όσο και από την εκτέλεση των εργασιών από τεχνικό  προσωπικό το οποίο φροντίζουμε να εκπαιδεύεται (DinCertco)  συνεχώς