Πιστοποιημένα συστήματα θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους

Η τεχνική πρόταση της V.M.S αναφορικά με την θερμομόνωση των κατακόρυφων επιφανειών ενός κτιρίου, ακολουθεί και τηρεί απαρέγκλιτα τόσο το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14315-1 και ΕΝ-14315-2, όσο και τις οδηγίες του γερμανικού τεχνικού εγχειριδίου ΄΄Arbeitsunterlage zur Vorbereitung auf die Prüfung von PUR Dachspritzschäumern / MPA-NRW & FIW-München΄΄, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14319-1 και ΕΝ-14319-2, αναφορικά με την εφαρμογή σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης για την πλήρωση του διακένου δικέλυφης τοιχοποιίας.

Η V.M.S τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN-ISO-9001, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Η εκτέλεση του έργου διεξάγεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς της V.M.S, οι οποίοι διαθέτουν ευρωπαϊκή-εθνική πιστοποίηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC- 17024, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Η V.M.S, πληροί την εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας τα τεχνικά έργα των κτιριακών μονώσεων, πρέπει να διεξάγονται από συνεργεία, που διαθέτουν σχετική κρατική πιστοποίηση από το Ε.ΣΥ.Δ.