Πιστοποιημένα συστήματα μόνωσης ταράτσας [νέας κατασκευής]

Η τεχνική πρόταση της V.M.S αναφορικά με την μόνωσης της ταράτσας μίας νέας κατασκευής, ακολουθεί και τηρεί απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14315-1 και ΕΝ-14315-2, καθώς και τις οδηγίες του γερμανικού τεχνικού εγχειριδίου “Arbeitsunterlage zur Vorbereitung auf die Prüfung von PUR Dachspritzschäumern / MPA-NRW & FIW-München“, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, ως μονωτικό μέσο (θερμομόνωσης και στεγανοποίησης) ταρατσών.

Η εκτέλεση του έργου διεξάγεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς της V.M.S, οι οποίοι διαθέτουν ευρωπαϊκή-εθνική πιστοποίηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC- 17024, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Η V.M.S, πληροί την εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας τα τεχνικά έργα των κτιριακών μονώσεων, πρέπει να διεξάγονται από συνεργεία, που διαθέτουν σχετική κρατική πιστοποίηση από το Ε.ΣΥ.Δ.

Αναφορικά με την διάρκεια ζωής της προτάσεως

Η τεχνική πρόταση της V.M.S, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και την Εθνική νομοθεσία σχετικά με την in-situ εφαρμογή σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, καλύπτεται από γραπτή εγγύηση δέκα ετών και παρουσιάζει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των τριάντα ετών.