Πιστοποιημένα συστήματα στεγανοποίησης

Οι τεχνικές προτάσεις της V.M.S, ακολουθούν και τηρούν απαρέγκλιτα τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ETAG-005, ETAG-033 και ETAG-022, αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων στεγανοποίησης με ρευστές πρώτες ύλες, για την στεγανοποίηση ταρατσών, γεφυρών και εσωτερικών χώρων αντίστοιχα.

Η V.M.S τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN-ISO-9001, αναφορικά με τον ψεκασμό πολυουρίας και την εφαρμογή ρητινικών συστημάτων στεγανοποίησης.

Η V.M.S, πληροί την εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας τα τεχνικά έργα των κτιριακών μονώσεων, πρέπει να διεξάγονται από συνεργεία, που διαθέτουν σχετική κρατική πιστοποίηση από το Ε.ΣΥ.Δ.

Η V.M.S, διαθέτει πιστοποίηση από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο πολυουρίας (Polyurea Development Association), αναφορικά με την εφαρμογή συστημάτων πολυουρίας.