Πιστοποιημένα συστήματα μόνωσης στέγης

Η τεχνική πρόταση της V.M.S αναφορικά με την μόνωσης της στέγης, ακολουθεί και τηρεί απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-14315-1 και ΕΝ-14315-2, καθώς και τις οδηγίες του γερμανικού τεχνικού εγχειριδίου “Arbeitsunterlage zur Vorbereitung auf die Prüfung von PUR Dachspritzschäumern / MPA-NRW & FIW-München“, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, ως μονωτικό μέσο (θερμομόνωσης και στεγανοποίησης) στεγών.

Η V.M.S τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN-ISO-9001, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης και την εφαρμογή ρητηνικών συστημάτων στεγανοποίησης.

Η εκτέλεση του έργου διεξάγεται από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς της V.M.S, οι οποίοι διαθέτουν ευρωπαϊκή-εθνική πιστοποίηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO/IEC- 17024, αναφορικά με τον ψεκασμό σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης.

Η V.M.S, πληροί την εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας τα τεχνικά έργα των κτιριακών μονώσεων, πρέπει να διεξάγονται από συνεργεία, που διαθέτουν σχετική κρατική πιστοποίηση από το Ε.ΣΥ.Δ.

Αναφορικά με την διάρκεια ζωής της προτάσεως

Η τεχνική πρόταση της V.M.S, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και την Εθνική νομοθεσία σχετικά με την in-situ εφαρμογή σκληρής αφρώδους πολυουρεθάνης, καλύπτεται από γραπτή εγγύηση δέκα ετών και παρουσιάζει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των τριάντα ετών.